Voorwaarden

Voorwaarden Belgie - NL

Leveringsvoorwaarden van toepassing op Boekholt Transmissions, Wiegel Belgium en Emce Belgium.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Elke bestelling brengt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Koper met zich mee en de verzaking aan diens eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen aan deze voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan de Verkoper mits de aanvaarding van deze afwijkingen schriftelijk is bevestigd door de Verkoper.

Artikel 2 - Ontstaan van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper van de door de Koper geplaatste bestelling. Indien de Verkoper na het ontvangen van de bestelling overgaat tot levering uit de magazijnvoorraad zonder deze bestelling schriftelijk te bevestigen, komt de overeenkomst echter tot stand op het ogenblik van de levering.

Artikel 3 - Annulering

Eenzijdige annulering door de Koper is ongeldig, tenzij deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd en de Verkoper zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard heeft. De Koper is gehouden de reeds door de Verkoper gemaakte kosten te vergoeden evenals de kosten welke voortvloeien uit de annulering; deze vergoeding bedraagt ten minste € 25, het staat de Verkoper vrij een hogere bedrag van gemaakte kosten te bewijzen.

Artikel 4 - Opdrachten / Raadgevingen

De in tekeningen, folders, catalogi of andere documenten opgenomen gegevens hebben een informatief karakter. Deze gegevens zijn niet bindend, tenzij en voor zover uit onze offerte of de opdrachtbevestiging het tegendeel blijkt. Terzake van de door de Koper verstrekte gegevens of aanwijzingen kan door de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Het is de Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen, octrooien of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van het door de Verkoper geleverde te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van het geleverde. Indien de Verkoper technische raadgevingen verschaft, doet hij dit naar best vermogen doch zonder enige verbintenis of aansprakelijkheid.

Artikel 5 - Leveringstermijn

Tenzij anders overeengekomen, zijn de leveringstermijnen slechts als aanwijzing gegeven en zij houden geen enkele garantie in uit hoofde van de Verkoper. Een eventuele vertraging in de levering kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Indien partijen bindende termijnen zijn overeengekomen en indien goederen niet tijdig zijn geleverd, zal de Verkoper slechts gehouden zijn tot schadevergoeding, behoudens ingeval van grove fout, indien dergelijke schadevergoeding op voorhand en schriftelijk was overeengekomen. In geen enkel geval zal de schadevergoeding wegens vertraging in de levering meer dan 10% van de globale prijs bedragen.

Artikel 6 - Overmacht

Zelfs indien partijen een schadevergoeding voor vertraging in de levering zijn overeengekomen als bepaald in artikel 5, is deze schadevergoeding niet verschuldigd wanneer de vertraging haar oorzaak vindt in buitengewone omstandigheden, zoals, zonder dat deze lijst beperkend is, ziekte onder het personeel, staking van het personeel. De Verkoper heeft in deze gevallen de keuze om ofwel de levering op te schorten tot deze buitengewone omstandigheden een einde hebben genomen ofwel aan de overeenkomst te verzaken.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig zijn betaald. De risico’s zijn echter ten laste van de Koper vanaf het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

Artikel 8 - Prijzen

Behoudens tegengesteld geschreven beding is ieder aanbod van de Verkoper vrijblijvend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W. Ook na aanvaarding van de bestelling kan de Verkoper zijn prijzen aanpassen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de kosten van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van zijn kostprijs. Indien de verhoging meer dan 30% bedraagt, zal de Verkoper de Koper deze verhoging schriftelijk meedelen. De Koper beschikt over een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf deze mededeling, om al dan niet zijn bestelling te herroepen.

Artikel 9 - Betaling

Alle facturen en debetnota’s zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum in de maatschappelijke zetel van de Verkoper of op de post- of bankrekening door hem aangeduid. Het bedrag van elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van dit bedrag met een minimum van € 75 Het onbetaalde gedeelte van het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 5 % per maand. Bij niet-betaling kan de Verkoper de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst vaststellen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

Artikel 10 - Transport

De kosten van het transport zijn ten laste van de Koper.

Artikel 11 - Garantie

11.1. De Verkoper geeft aan de Koper de fabrieksgarantie die hij zelf verkreeg. 11.2. Daarbuiten is de Verkoper gehouden tot een garantie voor verborgen gebreken zoals hierna vermeld. Deze garantie is geldig gedurende één jaar beginnend op de dag van de levering van de goederen en is gebaseerd op een gebruik van maximum 8 uren per etmaal. Tenzij de fabrieksgarantie ruimere waarborgen biedt, zijn de verplichtingen van de Verkoper beperkt tot leveren van nieuwe vervangende onderdelen. De Verkoper is geenszins gehouden tot enige andere vorm van schadevergoeding.
Elke aanspraak op garantie vervalt :

  • Indien niet binnen het jaar na de levering de garantie wordt ingeroepen.
  • Indien de Koper de Verkoper niet onmiddellijk de gelegenheid heeft gegeven de gebreken te onderzoeken en zijn garantieverplichtingen na te komen.
  • Indien de Koper of een derde in opdracht van de Koper zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper op welke wijze ook de goederen heeft gewijzigd, aangepast, gedemonteerd of hersteld.

De duur van de garantie wordt als volgt verkort indien de goederen meer dan 8 uren per etmaal in gebruik zijn :

  • 19 weken garantie bij 60 uren gebruik per week;
  • 16 weken garantie bij 72 uren gebruik per week;
  • 12 weken garantie bij 98 uren gebruik per week;
  • 10 weken garantie bij 120 uren gebruik per week;
  • 8 weken garantie bij 144 uren gebruik per week;
  • 7 weken garantie bij 168 uren gebruik of meer per week.

Artikel 12 - Voortverkoop

In geval van voortverkoop verplicht de Koper-wederverkoper er zich toe aan de nieuwe koper deze Algemene Voorwaarden kenbaar te maken.

Artikel 13 - Toepasselijk Recht / Bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen behoren, en in voorkomend geval tot die van de Vrederechter van het 7° kanton.